Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze

Data publikacji 30.09.2020

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).
 
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).
W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.
 

 
Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze można złożyć:
 
1. Osobiście lub pisemnie pod adresem:
    Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
    ul. Armii Krajowej 2
    59-400 Jawor
2. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):
- pod numerem 47 87 452 30
3. Faxem – numer 47 87 452 35,
4. Pocztą internetową na adres e-mailowy : kpp@jawor.wr.policja.gov.pl
 
 
Komendant Powiatowy Policji w Jaworze przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
       - we wtorki w godzinach od 15.30 do 17.00
 
Funkcjonariusz odpowiedzialny w KPP w Jaworze za realizację zagadnień skargowych przyjmuje interesantów:
        - we wtorki, w godz. 08.00 - 17.00
        - w pozostałe dni robocze, w godz. 9.00 - 15.00
 
W w/w jednostce procedura złożenia skarg i wniosków jest analogiczna jak w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
 
Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.
 
Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).
 
Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
 
Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:
 
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
 
oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
 
Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu postępowań administracyjnych


„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.


„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje” .
 
J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

Powrót na górę strony
Polska Policja